Om IT-Hälsa

It-hälsa.se är en kunskapswebbplats för IT-personer inom hälsovården.

Vi fokuserar på hälsa och vård inom hälsovårdsindustrin, där teknik och IT är utgångspunkten. Vi står som en informant och oberoende granskare i klyftan mellan teknik och vård. Baserat på frågor om hur de gör, kan och borde vi närma sig varandra skriver vi om arbetsredskap, metoder, aktuell forskning och teknikutveckling inom vården. it-hälsa är därmed en hjälpande hand, en inspiration och en kritisk granskare i förhållandet mellan vården och digitaliseringen. Mellan teknik och vård pratar vi – debatt – fråga och kolla på statistik.

Målgrupp: it-hälsa.se är inriktat på alla som arbetar med IT inom vården. Sekundär målgrupp: Människor med andra roller och inflytande i hälsan.
Räckvidd: 7 000 – 7 500 unika läsare per vecka.
Nyhetsbrevet skickas ut till 4 300 prenumeranter med 54% öppningsgrad.

It-halsa.se ges ut av aha IT Media AB.

För mer information kontakta:

Annika Guldroth
Ansvarig utgivare / CEO
Mobile: +46730416234
Mail: annika@it-halsa.se


About IT-Hälsa

It-hälsa.se is a knowledge website for IT-professionals in health care.

Focus on wellness and healthcare in the health care industry. Where research, technology and IT are the starting point. We stand as an informant and independent reviewer in the gap between technology and healthcare. Based on questions about how they have, can and should approach each other when we write about work tools, methods, on current research and technology development in health care. IT-Health is thus a helping hand, an inspiration and as a critical reviewer in the relationship between healthcare and digitization. Between technology and care. We talk, debate, ask and look at statistics.

Target: IT-Health is aimed at anyone who works with IT in healthcare. Secondary target group: People with other roles and influence in the world of health.
Reach: 6,000-7,000 unique readers per week, web 4,200, Facebook 1700, Twitter 200, LinkedIn 500.

It-hälsa.se is published by aha IT Media AB.

For more information contact:

Annika Guldroth
CEO
Mobile: +46730416234
Mail: annika@it-halsa.se