40 miljoner till det nya FoU-programmet Att leva och arbeta med psykisk ohälsa

AFA Försäkrings nya FoU-program syftar till att minska sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa hos arbetare i privat sektor.

Det är idag den näst vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning inom den privata sektorn, men den snabbast ökande grunden för sjukfrånvaro. Fokus för forskningen är orsaker till psykisk ohälsa bland arbetare i privat sektor samt utveckling av förebyggande insatser och rehabiliteringsåtgärder.

Psykisk ohälsa är svår att definiera och diagnosticera. Vissa faktorer som påverkar den psykiska hälsan är kända, men det finns kunskapsluckor. Sjukskrivning är ett mått på omfattningen av den psykiska ohälsan men ett osäkert sådant då många med psykisk ohälsa arbetar.

– Det saknas fortfarande kunskap på området, bland annat om vad som förbättrar livssituationen och arbetsdeltagande samt stärker arbetsförmågan. Det är därför arbetsmarknadens parter agerar och vill bidra till att få fram ny kunskap och konkreta verktyg som ger en direkt nytta för individ, arbetsplats och samhälle, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring.

Forskning som kommer till nytta i arbetslivet

De forskningsprojekt som finansieras under det fyraåriga FoU-programmet ska bidra till att förklara de komplexa sambanden mellan de olika faktorer som påverkar den psykiska ohälsan Det ska ha relevans för arbetar i privat sektor och leda till praktisk nytta i en nära framtid.

– Statistik från vår skadedatabas visar att sjukskrivningar med en psykisk diagnos i regel är betydligt längre än sjukskrivningar med andra diagnoser. Det är också den orsak till sjukfrånvaro som har ökat mest för både kvinnor och män, och bland kvinnor är det den vanligaste orsaken. Eventuella skillnader mellan könen är något vi vill att forskningsprojekten belyser, säger Susanna Stymne Airey.