Hem NYHETER Den första biologiska behandlingen med möjlighet till sänkt underhållsdos för patienter med axial spondylartrit nu godkänd i Europa

Den första biologiska behandlingen med möjlighet till sänkt underhållsdos för patienter med axial spondylartrit nu godkänd i Europa

Publicerat av: Redaktionen

European Medicines Agency (EMA) godkände nyligen en utökad indikation för certolizumab pegol hos vuxna patienter med axSpA.Den första biologiska behandlingen med möjlighet till sänkt underhållsdos för patienter med axial spondylartrit nu godkänd i Europa 3

Den utökade indikationen gäller för en sänkt underhållsdos om 200 mg var fjärde vecka vid varaktig remission efter minst ett års behandling med 200 mg varannan vecka eller 400 mg var fjärde vecka. Beslutet gör att certolizumab pegol blir den enda biologiska behandling i Europa som erbjuder ett alternativ med sänkt dos för patienter med alla former av axSpA.

Klinisk remission rekommenderas som huvudsakligt behandlingsmål i internationella behandlingsrekommendationer som Assessment of SpondyloArthritis international Society (ASAS)/European League Against Rheumatism (EULAR) rekommendationer för axSpA, och rekommendationer om mätbara behandlingsmål för spondylartrit.

Dessutom är strategier för att upprätthålla remission nödvändiga för att förhindra framtida försämring av sjukdomsstatus.

En sänkt underhållsdos stödjer en långsiktig behandling av patienter med axSpA när väl bibehållen sjukdomsremission har uppnåtts. Det här sättet att behandla erbjuder ett alternativ som kvarhåller den kliniska nyttan av att stå på behandlingen samtidigt som det svarar på specifika patientbehov och kan minska kostnaden för patientens behandling.Den utökade indikationen i Europa adresserar ett förbisett behov genom att erbjuda den första validerade dosreduceringsstrategin för patienter över hela axSpA-spektrat som uppnått bibehållen remission.

– Symptom från axial spondylit debuterar vanligtvis i 20 – 25-årsåldern och livslång behandling är därför inte ovanligt för dessa patienter. Den nya indikationen för Cimzia erbjuder en vetenskapligt validerad dossänkningsstrategi som svarar upp mot patienternas behov och en möjlighet att minska behandlingskostnaden vilket är till nytta för hela sjukvårdssystemet, säger Lars Erik Kristensen MD, PhD, DMSci, & CSO verksam vid The Parker Institute i Danmark.

Den utökade indikationen från EMA baseras på data från fas IIIb-studien C-OPTIMISE på vuxna med tidig aktiv axSpA (diagnostiserade med AxSpA i genomsnitt 2 år). Efter 48 veckors behandling hade 43,9 % (323/736) av patienterna uppnått bibehållen remission (Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score (ASDAS) <1.3 vid vecka 32 eller 36 och 48). Av dessa patienter randomiserades 313 till att få full underhållsdos (200 mg certolizumab pegol Q2W), minskad underhållsdos (200 mg certolizumab pegol Q4W), eller placebo. Vid vecka 96 var fortfarande 84 %, 79 % och 20 % av patienterna som fick full underhållsdos, minskad underhållsdos och placebo fortfarande i remission.2 Av de patienter som fick nya sjukdomsutbrott i den minskade underhållsdos-armen av studien återgick 60 % till bibehållen remission efter 12 veckors behandling med full underhållsdos med certolizumab pegol.

Det var inga skillnader i respons mellan patienter med radiografisk axSpA (r-axSpA) och icke-radiografisk axSpA (nr-axSpA) vare sig när det gäller den initiala behandlingsperioden eller underhållsbehandlingsperioden.Inga sedan tidigare okända biverkningar med certolizumab pegol observerades under studien. Hos patienter som uppnår bibehållen remission är dosreducering ett alternativ men behandlingen skall inte sättas ut eftersom det medför en hög risk för återfall.

Om icke-radiografisk axial spondylartrit (nr-axSpA) och radiografisk axial spondylartrit (r-axSpA)
Icke-radiografisk axSpA (nr-axSpA) och radiografisk axSpA (r-axSpA, också känt som ankyloserande spondylit eller AS) utgör sjukdomsgruppen axial spondylartrit, eller axSpA. Det är ett spektrum av sjukdomar, som vanligtvis debuterar i 20 – 30-årsåldern. Nr-axSpA and r-axSpA uppvisar liknande symptom och sjukdomsbörda. Vid r-axSpA råder en tydlig strukturell skada i sacroilias-lederna som kan ses med vanlig röntgen. Vid nr-axSpA däremot ses ingen tydlig radiografisk inflammation i sacroilias-lederna medan det kan ses bevis på inflammation vid undersökning med magnetkamera (MRI). Historiskt har nr-AxSpA varit underdiagnosticerat på grund av bristande kunskap och förståelse för sjukdomshistoria, progression och prognos. Det har i sin tur lett till att nr-axSpA ofta har varit feldiagnosticerad och underbehandlad.

Axial spondylartrit beräknas drabba upp till 1,4 % av alla vuxna. Grovt räknat är 2/3 av dessa kvinnor. Trots att sjukdomen är betydligt vanligare hos kvinnor förbises den ofta och 89 % får till en början fel diagnos vilket leder till signifikant längre tid till diagnos hos kvinnor jämfört med män. I genomsnitt är tiden till diagnos 2 år längre hos kvinnor jämfört med hos män. Under- och feldiagnosticering kan ha långsiktiga konsekvenser för patienter med axSpA.

Om C-OPTIMISE studien
C-OPTIMISE är en två-delad, multicenter- och fas IIIb-studie på vuxna med tidig (diagnostiserade med AxSpA i genomsnitt 2 år) aktiv axSpA (radiografisk och icke-radiografisk). Under den 48 veckor långa öppna induktionsperioden behandlades patienterna med 200 mg certolizumab pegol varannan vecka (Q2W) med en laddningsdos om 400 mg certolizumab pegol vecka 0, 2 och 4. Vid vecka 48 blev de patienter som gått in i bibehållen remission (Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score (ASDAS) <1.3 vid vecka 32 eller 36 och 48) randomiserade till att få 200 mg certolizumab pegol Q2W (full underhållsdos), 200 mg var fjärde vecka (Q4W, reducerad underhållsdos) eller placebo i ytterligare 48 veckor. Primär endpoint för studien var andelen patienter som kvarstod i bibehållen remission (återfall: ASDAS ≥2.1 vid två på varandra följande besök eller ASDAS >3.5 vid något tillfälle) under underhållsbehandlingsperioden.

C-OPTIMISE är den första och enda trearmade (full dos, reducerad dos och placebo), randomiserade och placebo-kontrollerade interventionsstudie på fullspektrum axSpA som tydligt visar att vården kan behandla axSpA-patienter som uppnått bibehållen remission med certolizumab pegol med olika doseringsalternativ.

Om certolizumab pegol i EU/EEA
I EU är certolizumab pegol, i kombination med metotrexat, godkänt för behandling av moderat till svår aktiv reumatoid artrit (RA) hos vuxna som svarar otillfredsställande på sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD) inkluderat metotrexat.

Certolizumab pegol kan ges som monoterapi om metotrexat inte tolereras eller om fortsatt behandling med metotrexat inte är lämplig. Certolizumab pegol i kombination med metotrexat är också godkänt för behandling av svår, aktiv och progressiv RA hos vuxna som inte tidigare behandlats med metotrexat eller andra DMARD.

Certolizumab pegol har visats kunna minska progressionshastigheten för ledskada mätt med röntgen och kunna förbättra fysisk funktion när det ges i kombination med metotrexat.

Kombinationen certolizumab pegol och metotrexat är också godkänd för behandling av aktiv psoriasisartrit hos vuxna när behandling med tidigare behandling med DMARD har varit otillräcklig. Certolizumab pegol kan ges som monoterapi om metotrexat inte tolereras eller när fortsatt behandling med metotrexat är olämplig.

Certolizumab pegol är i EU också godkänt för behandling av vuxna med svår, aktiv axial spondylartrit (axSpA) enligt följande:

  • Ankyloserande spondylit (AS) – vuxna med svår, aktiv AS som uppvisat otillfredsställande svar på, eller inte tolererar, non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs).
  • Axial spondylartrit (axSpA) utan radiografiska evidens på AS – vuxna med svår, aktiv axSpA utan radiografiskt bevis på AS men med objektiva tecken på inflammation såsom förhöjt C-reaktivt protein (CRP) och/eller magnetröntgenfynd (MRI) och som har visat en otillräcklig respons på eller inte tolererar NSAID.

Certolizumab pegol är godkänt för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna patienter som behöver systemisk behandling.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>