Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i korthet

Sammanställning av bland annat anmälan om diskriminering och trakasserier samt att kvalitetsredovisningar behandlas och debatteras i kommunfullmäktige var de ärenden som togs upp på gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens möte den 17 juni.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i korthet 1Sammanställning anmälan om diskriminering, trakasserier, kränkande behandling och klagomål VT-20

Anmälan till rektor/gymnasiechef om diskriminering, trakasserier, kränkande behandling och inkomna klagomål på vuxenutbildning och gymnasieskola/gymnasiesärskola redovisas till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. I slutet av varje termin redovisas en sammanställning av alla inkomna anmälningar och klagomål efter beslut från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att redovisningen godkänns.

Behandla och debattera nämndernas kvalitetsredovisningar, eller motsvarande dokument, i kommunfullmäktige

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Linda Larsson (S), Anders Tallgren (S), Anna Dahlén Gauffin (S), Christian Norlin (S) och Monica Gundahl (S), som remitterats till förvaltningen, att arbetsmarknads- och socialnämndens, vård- och omsorgsnämndens, barn- och ungdomsnämndens och gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens olika kvalitetsredovisningar ska behandlas och debatteras i kommunfullmäktige.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden röstade för avslag på motionen.

Informationsärenden

Informationsärende 1: Lars Stjernkvist Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola.

Informationsärende 2: Examens- och betygsresultat läsåret 2019/2020.

Utifrån informationsärendet examens- och betygsresultat lades ett politiskt initiativ som innebär att gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen får i uppdrag att analysera resultaten och redovisa de åtgärder som sätts in på program med lägst måluppfyllelse. Samt initiera en dialog med barn- och utbildningsförvaltningen, Karlstads kranskommuner samt de fristående skolorna för att djupare analysera varför antalet obehöriga elever till gymnasiet ökar.