Ny rapport granskar tilliten till välfärdens personal

Det sociala arbetet är beroende av tillit mellan brukaren och behandlare eller socialtjänst, och kan därför vara väldigt sårbart.

Ny rapport granskar tilliten till välfärdens personal 1I en ny rapport tittar man på hur man kan använda kunskap för att skapa tillit och legitimitet i socialt arbete inom offentlig förvaltning.

Inom all offentlig sektor är det viktigt att skapa tillit. Genom det kan det skapas bättre insatser och tjänster för medborgarna. I denna rapport har man tittat på tillit inom socialt arbete i offentlig förvaltning. Det är ett arbete som är sårbart, eftersom man arbetar med människor med svåra levnadsvillkor, och där stöd- och behandlingsinsatser kan få omfattande följder för mottagaren, både i positiv och negativ riktning.

– Rapporten, som är en del av Tillitsdelegationens rapportserie, är till för att stimulera samtal om organisering av offentlig sektor. Fokus för delegationen är hur man kan minska de administrativa bördorna för välfärdens baspersonal, och samtidigt ha kontroll över verksamhetens innehåll och kvalité. Här har man efterfrågat olika forskningsperspektiv på detta, alltså om det går att ha tillit till välfärdens personal utan att de ständigt granskas, säger Filip Wollter, doktorand på Ersta Sköndal Bräcke högskola och som skrivit rapporten.

I rapporten tittar man på hur tillit kan skapas så att människor i ett samhälle känner tilltro till offentlig förvaltning, och därmed lättare kan genomföra sina uppdrag och uppfylla målsättningar eftersom människor i större utsträckning kommer följa instruktioner och stödja deras vägval.

– Resultatet är att det finns fem tillitsskapande strukturer i socialt arbete: förtroendevalda nämndemän, professionalism, statlig kunskapsstyrning, brukarkunskap och organisationsstyrning. Resultatet visar att Sveriges kommuner har olika inriktningar, gällande vilken struktur som premieras, där tre olika kunskapsinriktningar kan urskiljas: kommuner som gynnar generaliserbar kunskap, kommuner som gynnar lokal kunskap och kommuner med en pluralistisk kunskapsprofil. När det gäller socialt arbete så finns det fler aspekter av tillit, där till exempel bemötande och kommunikation är centrala, men den här rapporten har ett snävare intresse för tillit, då fokus är på val och utformning av insatser, säger Filip Wollter.