Regionaliserat läkarprogram – lyckad satsning för sjukvård och forskning i Norrland!

I syfte att förbättra läkarrekryteringen i norr startade Umeå universitet i januari 2011 landets första regionaliserade läkarprogram, med lärare och studenter på 4 orter i norra regionen.

Regionaliserat läkarprogram – lyckad satsning för sjukvård och forskning i Norrland!
Läkarprogrammet på 4 orter vid Umeå universitet innebär att 10 läkarstudenter flyttar till vardera Sundsvall, Östersund och Luleå/Sunderbyn från och med termin 6.

Hur gick det med förhoppningarna om förbättrad läkarrekrytering i hela regionen, ökad akademisk utveckling och fler/bättre praktikplatser för läkarstudenterna?

Läkarprogrammet på 4 orter vid Umeå universitet innebär att 10 läkarstudenter flyttar till vardera Sundsvall, Östersund och Luleå/Sunderbyn från och med termin 6, då de påbörjar sina kliniska terminer. Resten stannar kvar i Umeå.

Förberedelserna inför detta var omfattande – allt från att skapa IT-lösningar för distansföreläsningar, ITbaserad pedagogik, klinisk handledning på alla studieorterna, rekrytering av lärare, till boenden för studenterna.

10 år senare – hur har det gått?

Läkarrekrytering

Innan regionaliseringsprocessen startade utbildades i genomsnitt 160 läkare per år i Umeå. Läkarutbildning på 4 orter innebär att nu gör knappt 60 studenter per år sin kliniska del i Sunderbyn, Sundsvall eller Östersund och resten i Umeå. Det totala utbildningsuppdraget har ökat över tid och idag examineras cirka 200 läkare per år i den Norra sjukvårdsregionen.

Intresset att stanna kvar i norr är stort bland de nyutbildade läkarna. Antalet som stannar kvar i norr har nästan fördubblats sedan läkarutbildning på 4 orter startade och idag blir över 100 kvar i de fyra norrlandslänen.

Akademisk utveckling och nöjda studenter

-Vi kan tydligt se en fantastiskt positiv utveckling vad gäller den akademiska miljön. Antalet doktorander och disputationer, liksom vetenskapliga publikationer, har ökat betydligt i hela norra regionen, och ett flertal forskare vid våra nya studieorter har i konkurrens erhållit forskningsmedel från de stora nationella forskningsfinansiärerna, säger Magnus Hultin, programdirektör.

– Genom terminsvis återkommande träffar med studenterna på studieorterna kan vi konstatera att de är mycket nöjda med sin studiemiljö. En återkommande synpunkt är att man känner sig delaktig i sjukvårdsarbetet i hög grad.

Fortsatt utveckling inom läkarprogrammet
Glesbygdsmedicin – Umeå universitet blev 2018 först i landet med detta nya spår i utbildningen. Det innebär att några läkarstudenter/termin under terminerna 5-11 kan fördjupa sig inom glesbygdsmedicin. De gör 50 procent av sina kliniska placeringar i Västerbottens inland, vid en sjukstuga och ett lasarett och resterade 50 procent vid Norrlands universitetssjukhus.

– Den utveckling som nu skett på våra studieorter innebär en förutsättning för genomförandet av den nya 6-åriga läkarutbildningen och vi är förvissade om detta att kommer att bli ett värdefullt nästa steg för norra regionens läkarförsörjning säger Magnus Hultin.