Om IT-Hälsa

IT-hälsa.se är en nyhetssajt för IT-personer inom sjukvården, hemvården och friskvården.

Vi fokuserar på industrin där vård och hälsa har utgångspunkten teknik och IT. Vi står som en informatör och är oberoende klyfta mellan teknik, vård och hälsa. Baserat på frågor om hur de gör, skriver om arbetsredskap, metoder, aktuell forskning och teknikutveckling inom sjukvården, hemvården och friskvården. IT-hälsa är därmed en hjälpande hand, en inspiration och en kritisk granskande kanal i förhållandet mellan vård, IT och digitalisering.

Målgrupp: IT-hälsa.se är inriktat till alla som arbetar med IT inom sjukvården, hemvården och friskvården. Sekundär målgrupp: Människor med andra roller och inflytande i hälsan.
Räckvidd: Ca 16 000 besökare per vecka i genomsnitt under en månad
Nyhetsbrevet: 2 500 nyhetsprenumeranter

IT-hälsa.se ges ut av IT Media Group AB.

För mer information kontakta:

Annika Guldroth
Ansvarig utgivare / CEO
Mobile: +46730416234
Mail: annika@itmediagroup.se


About IT-Hälsa

IT-hälsa.se is a news site for IT professionals in health care, home care and wellness.

We focus on the industry where health and safety are the starting point of technology and IT. We stand as an informant and are an independent gap between technology, health and health. Based on questions about how they do, write about tools, methods, current research and technology development in health care, home care and wellness. IT health is thus a helping hand, an inspiration and a critical reviewer in the relationship between healthcare and IT and digitization.

Target: IT-Health is aimed at anyone who works with IT in healthcare. Secondary target group: People with other roles and influence in the world of health.
Reach: About 16,000 readers per week.
Newsletter: 2 500 subscribers

IT-halsa.se is published by aha IT Media AB.

For more information contact:

Annika Guldroth
Ansvarig utgivare / CEO
Mobile: +46730416234
Mail: annika@itmediagroup.se