​Regeringen satsar på prostatacancer!

Ett mycket glädjande besked från regeringen!

Regeringens beslut idag att ge särskilt stöd för tidig upptäckt av prostatacancer är högst välkommet. Vi ser det som ett genomslag för insikten om att såväl diagnostiken som behandlingsmöjligheterna för prostatacancer genomgått en remarkabel utveckling under senare år och att särskilda insatser behövs för att vården snabbt ska kunna ställas om och ta till sig dessa landvinningar.

Prostatacancer, som är den mest förekommande cancerformen och den som berövar flest mäns liv, upptäcktes tidigare oftast för sent och ansågs då obotbar. Idag har vi metoder att upptäcka och behandla prostatacancer innan den börjat ge symtom. Ändå får nära 2 000 män varje år beskedet att de har en redan spridd sjukdom. En aktiv information till alla män om sjukdomen och behandlingsmöjligheterna skulle därför kunna bespara mycket lidande och rädda många liv.

Vården är idag splittrad på många oberoende ofta små enheter med begränsad kapacitet att snabbt ta till sig ny kunskap och teknik. Att få till stånd en organiserad och modern diagnostik är ett första nödvändigt steg mot en översyn av hela vårdkedjan. De omfattande brister som idag finns i form av extrema väntetider och stora variationer i landet när det gäller vårdens kompetens, och metoder behöver rättas till.

Calle Waller, vårdpolitisk talesman, Prostatacancerförbundet

Kjell Brissman, ordförande, Prostatacancerförbundet

Göran Hellberg, generalsekreterare, Prostatacancerförbundet