Inaktiva barn och ungdomar ger CIF nytt regeringsuppdrag

En växande grupp barn och ungdomar lever fysiskt inaktiva liv. Hur bra är egentligenidrottsrörelsen och skolan på att få unga att börja idrotta och vilka metoder är effektiva?

Centrum för idrottsforskning har fått regeringens uppdrag att närmare studera de minst aktiva barn och ungdomarna i Sverige. CIF ska undersöka orsakerna bakom varför de i så liten utsträckning deltar i föreningsidrotten. CIF ska också analysera idrottsrörelsens och skolans arbete med att få fler i rörelse.Inaktiva barn och ungdomar ger CIF nytt regeringsuppdrag 1

– Uppdraget är ett viktigt steg mot ökad kunskap om ungas fysiska aktivitet i skolan och på fritiden. Ur ett folkhälsoperspektiv är det givetvis extra viktigt att få ökad kunskap om de som rör sig minst, säger CIF:s utredare Johan R Norberg.

Analysen ska även innefatta den grupp barn och ungdomar som i störst utsträckning är aktiva inom idrottsrörelsen och orsakerna till detta. Samtliga resultat presenteras för regeringen våren 2017. Idrottsminister Gabriel Wikström kommenterar CIF:s nya uppdrag så här.

– En av regeringens utgångspunkter för idrottspolitiken är att idrotten ska vara till för alla barn och unga. Då är det viktigt att undersöka vilka faktorer som spelar in för om barn är fysiskt aktiva eller inte. CIF:s årliga granskningar bidrar mycket till vår kunskap om svensk idrott, säger Gabriel Wikström.