Studie ger stöd för konceptet eHälsa för vård av diabetes hos barn

En bidragsfinansierad studie vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm har visat att övergång till en e-hälsobaserad vårdmodell för vård av diabetes hos barn resulterar i att vårdpersonalen, samt de insulinberoende barnen och föräldrarna som deltog i studien, upplever större tillfredsställelse.

Vårdmodellen som baseras på e-hälsolösningen TriabetesClinic för barn från Diabetes Tools, har använts kliniskt vid sjukhusets diabetesenhet sedan november 2015.barn dia

Studiens målsättning att etablera e-hälsokonceptets gångbarhet (ett sk. Proof of Concept) för behandling av diabetes hos barn uppnåddes. Resultaten jämfördes med en förstudie från april 2015 som studerade det pappersbaserade arbetsflödet som användes vid den aktuella tidpunkten. På så vis kunde en före/efter jämförelse med enkäter och observationer identifiera följande trender:

  • Tillfredsställelsen med arbetsflödet ökade när personalen använde den digitala TriabetesClinic-servicen med app för surfplatta på avdelningen, i jämförelse med de pappersformulär som användes tidigare.
  • Förenklade procedurer för datainsamling och kommunikation ledde till tidsbesparingar som i sin tur medförde högre gradering av effektivitet från personalen.
  • Föräldrarna kände sig för sina barns räkning allt säkrare när de använde mobilappen TriabetesGo hemma, och tillfredställelsenivån låg betydligt högre än för den tidigare pappersbaserade processen.

Studien finansierades genom ett bidrag från Vinnova. Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, genom Astrid Lindgrens barnsjukhus, var studiens kliniska partner och akademisk partner var Karolinska Institutet.

Post Comment