Tekniskt omsorgsstöd – IEC inbjuder till ett helhetsgrepp

IEC inbjuder till ett helhetsgrepp på system för omsorg i hemmet.

För att hålla koll på och samordna det arbete som sker i olika standardiseringskommittéer, som var och en arbetar med en viss aspekt eller viss teknik, har IEC därför inrättat en överordnad systemkommitté.

IEC-kommittén har identifierat fyra områden, där det särskilt behövs ett övergripande arbete. Det gäller först och främst att ta w2jdbysg4vhlmk3yypfsfram användarkrav och beskriva riskhantering, med hjälp av användningsfall (use-cases). Ett jätteområde är förstås att ta fram en arkitektur för AAL och att definiera interoperabilitet mellan olika domäner och tjänster. Därtill kommer frågor kring kvalitet och villkor för certifiering och även det speciella gränssnittet mellan standarder och nationella eller regionala lagar och föreskrifter.

AAL berör några tekniska områden under utveckling, till exempel smarta kläder, sakernas internet (IoT), medicinska system och olika typer av robotar, medicinska eller för vanligt hushållsbruk. Arbeten med standarder inom dessa områden pågår på olika håll och systemkommittén ska svara för en samordning av dem. En svensk referensgrupp för systemkommittén inom IEC har nu inrättats inom SEK Svensk Elstandard. Denna svenska systemkommitté för tekniskt omsorgsstöd hade sitt första möte hos SEK i Kista i februari.

Post Comment