Prissättningsmodell och potential för MedimiSmart i Danmark

Bolaget kommer att ha två prissättningsmodeller för MedimiSmart. Dels att kunderna betalar produkten med en engångssumma, dels en leasingmodell.

Vi bedömer för närvarande att potentialen i Danmark kan uppgå till totalt 30 000 MedimiSmart vilket motsvarar i genomsnitt 300 stycken per kommun. För att uppnå nollresultat behöver mindre än 3 000 MedimISmart leasas av kunder per år med nuvarande prissättning.

MedicPen kommer att erbjuda kunder att antingen köpa eller leasa MedimiSmart. Bedömningen är att den sistnämnda, leasing i kombination med supportavtal, kommer att vara den dominerande modellen vilket ger bolaget löpande intäkter under hela produktens livscykel. I nuläget bedömer vi att en MedimiSmart kommer att kunna användas i minst fem år.

Enligt beräkningar som danska kommuner tagit fram anser MedicPen att behovet kan uppgå till åtminstone 30 000 MedimiSmart i Danmark. Beräkningen bygger bland annat på antalet patienter som tar många mediciner per dag i kombination med mycket hjälp från omsorgspersonal. Bolaget återkommer längre fram med behovsprognos i andra länder som vi har för avsikt att penetrera.

Bolaget beräknar att nollresultat kan uppnås när mindre än 3 000 MedimiSmart leasas årligen. Beräkningen bygger dels på de priser som erbjudits NOPII-kommunerna i Danmark, dels på 2018 års beräknade totala kostnader för bolaget. Vidare bygger beräkningen på att försäljningen sker genom bolaget. Mot bakgrund av att vi kommer att träffa en rad presumtiva kunder de närmaste månaderna vill vi i nuläget inte offentliggöra något exakt pris för MedimiSmart. Vi vill i nuläget inte ge någon prognos när bolaget kan uppnå nollresultat.

Denna information är sådan information som MedicPen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2018.