Bristande ordinarie läkarbemanning på vårdcentralerna gör att den mer stadigvarande kontakten mellan läkare och patient är svårt att upprätthålla. Att läkare känner sin patient och dess sjukdomshistorik. Denna bristande kontinuitet påverkar kvaliteten i vården, vårdens utveckling och skapar administrativt merarbete och sämre arbetsmiljö för kollegor och övrig personal.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) vill minska beroendet av inhyrd personal och pekar på att det behövs en rad åtgärder för att lösa problemet. SKL har gjort en 60-punktslista med åtgärder inom arbetsmiljö, dimensionering, rekrytering, ersättningsfrågor, nya arbetssätt, samarbete inom och mellan landsting/regioner samt en tidplan för oberoende av inhyrd personal. Arbetet drivs av landstings- och regiondirektörsnätverket och har publicerats i form av ett 60-punktsprogram.

Distriktsläkarföreningen presenterar nu en mer konkret tolkning av 60-punktsprogrammet i syfte att minska beroendet av hyrläkare inom just primärvården. Alla behöver delta i arbetet med att skapa an ökad kvalitet och kontinuitet för våra patienter. Vi har idag därför skickat föreningens ”60-punkts-program ” till alla beslutsfattare, företrädare för arbetsgivarorganisationer, ansvariga inom landsting, lokalföreningar inom Sveriges läkarförbund och alla våra medlemmar för att skynda på arbetet för våra patienter och vår arbetsmiljö.