Regionfullmäktige med digitalt fokus

På tisdagens regionfullmäktigemöte fastställdes Trafikförsörjningsprogrammet för Skåne 2020-2030 samt beslut om höjt maxbelopp av förseningsersättning i kollektivtrafiken.

Regionfullmäktige med digitalt fokus 1
Utställning och samtal om Region Skånes digitala satsningar på regionfullmäktigemötet.

Ledamöterna i regionfullmäktige fick också en presentation av Region Skånes digitala satsningar

Beslut i korthet:
Region Skåne ska som regional kollektivtrafikmyndighet regelbundet fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken i ett trafikförsörjningsprogram. Programmet revideras vart fjärde år. På regionfullmäktigemötet fastställdes Trafikförsörjningsprogrammet 2020-2030. Fokus ligger på ökad tillgänglighet, ökad kundnöjdhet samt minskat koldioxidutsläpp.

Beslut togs också om justeringar angående ersättning i samband med försening i kollektivtrafiken. Maxbeloppet för ersättning med taxi i samband med försening höjs till 1 200 kronor från dagens 1 170 kr. Syftet är att en smidigare och effektivare hantering samt ett tydligare regelverk för Skånetrafikens kunder.

Därutöver behandlades motioner och ärenden. På Region Skånes webbplats finns dagordning för sammanträdet i sin helhet samt Trafikförsörjningsprogrammet för Skåne 2020-2030

Satsning på digitalisering för ökad tillgänglighet

Regionfullmäktige fick också en presentation av regiondirektör Alf Jönsson om de digitala satsningarna som görs i Region Skåne.

– Den tekniska utvecklingen och Region Skånes digitala satsningar möjliggör och skapar bättre förutsättningar för invånarna i Skåne om en ökad tillgänglighet och bättre kvalitet i vården, säger Alf Jönsson, regiondirektör.