Funmed inkommer med rättelse till Expressen
Hem NYHETER Funmed inkommer med en begäran om rättelse den 21 oktober 2021 till Expressen

Funmed inkommer med en begäran om rättelse den 21 oktober 2021 till Expressen

Publicerat av: Redaktionen

Den 14 oktober 2021 publicerade tidningen Expressen en vilseledande och hårt vinklad artikel om Funmed och funktionsmedicin.

Trots att reportern Anna Bäsén fått både muntlig och skriftlig information om Funmed och verksamhetens vetenskapliga förankring, har skribenten både bortsett från informationen och publicerat en artikel innehållande många felaktiga påståenden och ogrundade anklagelser.

Funmed inkom med en begäran om rättelse den 21 oktober 2021, enligt nedan.

1. Artikeln särskiljer inte mellan två av koncernens bolag – Funmed Store och klinikverksamheten Funmed. Skribenten hävdar att klinikverksamheten tjänar miljonbelopp på att sälja kosttillskott, vilket är både felaktigt och vilseledande.

2. Skribenten fick följande text mejlad 1 oktober, innan hon skrev artikeln, men har valt att bara inkludera vissa delar av informationen: ”FunmedStore Sweden AB har tillstånd för kosttillskottsförsäljning. Tillståndet har överförts från moderbolaget Funmed Holding AB. Miljöförvaltningen i kommunen där webbutikens lager ligger granskar verksamheten där, med årliga kontroller.”

3. Att korrigera uppmätta näringsbrister med näringstillskott innebär ingen förskrivning från Funmeds läkare. Patienten väljer själv vilka preparat hen använder och kan lika gärna köpa dem från apoteket eller andra butiker.

4. Peter Martin är Funmeds grundare och chefläkare, inte vd. Martin Engberg är vd för Funmed, inte vice vd.

5. Skribenten skriver en hel artikel som ifrågasätter Funmeds och chefläkare Peter Martins vetenskapliga legitimitet utan att överhuvudtaget nämna att Peter Martin har en doktorsexamen i farmakologi och 15 års erfarenhet av läkemedelsforskning inklusive olika ledande positioner i nobelpristagare professor Arvid Carlssons forskningsgrupp. Detta finner vi gravt missvisande.

6. Artikeln påstår vidare att Funmed är en ”alternativmedicinsk kedja”. Det stämmer inte. Funmeds kliniker är livsstilsinriktade läkarmottagningar som jobbar enligt den funktionsmedicinska modellen, helt i enlighet med det evidensbaserade upplägg som används vid centret för funktionsmedicin som funnits sedan 2014 vid ett av världens mest ansedda sjukhus, Cleveland Clinic i USA. (1)

   Läkarna vid Funmeds mottagningar söker att identifiera och åtgärda underliggande multifaktoriella orsaker till kronisk sjukdom och ohälsa, dels genom utökad kartläggning av patientens symtom och historia, dels genom individualiserad livsstilsbehandling där man jobbar med att optimera patientens kost, näringsintag, stresshantering, sömn och fysisk aktivitet. Detta framkommer inte i artikeln.

7. Att ge Mats Reimer utrymme att anklaga Funmed för något så allvarligt som kvacksalveri utan att ge oss möjlighet att kommentera är djupt bekymmersamt pressetiskt.

8. Skribenten skriver svepande utan att ange källa: ”Funktionsmedicinen har kritiserats för att vara pseudovetenskapligt kvacksalveri, att man säljer på människor onödiga tester och kosttillskott.” Vad är källan till detta påstående?

9. Skribenten skriver: ”Mats Reimer poängterar att näringsbrist är ovanligt i Sverige.” Skribenten hade informerats om att Funmed i förekommande fall korrigerar näringsbrister på basis av en mängd mätvärden och att våra patienter ofta uppvisar suboptimala nivåer av olika näringsämnen. Detta framkommer inte i artikeln.

10. Innan artikeln skrevs fick skribenten skriftlig information om att det vid Cleveland Clinic pågår forskning om den funktionsmedicinska modellen och att flera resultat redan publicerats, bland annat i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften JAMA Network Open, som tyder på att funktionsmedicin kan förbättra patienternas mående jämfört med konventionell vård. (2) En enkel sökning på ”functional medicine” i PubMed hade dessutom gett tillgång till en annan studie av samma huvudförfattare som publicerats i British Medical Journal och som visar att funktionsmedicinsk vård i grupp kan ge bättre patientutfall jämfört med individuell vård och till lägre kostnad. (3) En objektiv artikel som ifrågasätter funktionsmedicinens legitimitet bör ta upp sådana studier som publicerats i högrankade vetenskapliga tidskrifter.

11. I skribentens research bör ha framkommit att Funmed har en strukturerad och grundlig arbetsmetod. Våra legitimerade läkare träffar under de inledande besökensina patienter i 60–75 minuter. De baserar sina samtal med patienten på intagningsformulär som omfattar över 300 frågor inkluderande sökorsak, hälsohistoria, symptom, medicinering och livsstil. Alla patienter som kommer till kliniken genomgår läkarundersökning. Alla patienter tar en mängd labbprover där vi även kartlägger sådant man brukar mäta på en vårdcentral (blodprover), fast i större omfattning. Läsaren bibringas ingen av denna information.

12. Skribenten har valt att inte ta upp det faktum att det bakom de ingående komponenterna i Funmeds arbetssätt finns tiotusentals vetenskapliga artiklar som stödjer varför det är logiskt att korrigera suboptimala nivåer i uppmätta laboratoriemedicinska värden.

13. Artikeln påstår felaktigt att det vetenskapliga underlag som Funmed använder för att diskutera ”läckande tarm” (ökad tarmpermeabilitet) bara grundar sig på musstudier (Henry Nyhlin). Till dags dato finns det över 900 studier som handlar om läckande tarm hos människa. Denna information delgavs skribenten innan artikeln publicerades, men hon valde att inte ta hänsyn till den, vilket kan tolkas som bristande objektivitet. Av nämnda studier är 350 randomiserade kontrollerade kliniska studier på människa. (4) Ett aktuellt exempel i mängden är att barn med ”autism spectrum disorder” i en systematisk översikt och metaanalys från 2020 uppvisar en koppling mellan symtom och ökad tarmpermeabilitet. (5)

14. Vi har inte givits möjlighet att bemöta Mats Reimers svepande uttalande ”Detox är en myt. Lever och njurar sköter sig själva.” Läsaren kan därför tro att Funmeds läkare rekommenderar detoxkurer som ofta förekommer i olika sammanhang på nätet, trots att de inte är en del av Funmeds behandlingsarsenal. Funmeds arbetssätt utgår i stället från det faktum att lever och njurar är organ som kan ha bättre eller sämre förutsättningar för att fungera, och att utifrån individens provsvar optimera de organens fysiologiska funktion.

Funmed inkommer med rättelse till Expressen

Marting Engberg, VD på Funmed & Peter Martin, leg. läkare

15. I anslutning till ovanstående citeras även Henry Nyhlin: ”Att tro att man till vardags går runt med kronisk förgiftning för att man exempelvis äter fel och att man behöver fasta eller ta kosttillskott för att bli av med gifter stämmer helt enkelt inte.” Varifrån kommer detta påstående? Så vitt vi vet har Funmed inte gjort något sådant. Däremot finns det tydliga exempel från vår verksamhet på att människor som äter mycket fisk ofta har förhöjda nivåer av kvicksilver i blodet.

16. Henry Nyhlin citeras vidare: ”Näringsupptaget i tarmen sker efter sönderdelning av maten, exempelvis av C-vitamin när man äter apelsin. Hälsopreparat är renade och hur de beter sig skilda från sitt naturliga sammanhang vet vi ännu alltför lite.”
Funmeds inställning är att våra patienter ska fokusera på att få i sig näringsämnen genom att äta en näringstät kost och vid behov ta rena, högkvalitativa kosttillskott med aktiva ingredienser under en period för att optimera nivåer av utvalda näringsämnen.
Här är det viktigt att ha kunskap om och kunna skilja på näringsämnen i olika kemiska former med olika upptag och fysiologisk effekt. Vi håller med Henry Nyhlin om att det krävs mer forskning, men inte att man i dagsläget vet för lite för att använda vitaminer eller mineraler i form av läkemedel eller kosttillskott. Som stöd för detta finns det till exempel >1 000 randomiserade kliniska studier på människor om vitamin B12 och >3 000 om D-vitamin. (6,7)

17. Peter Martins citat om att svenska läkare endast läser 12,5 timmar näringslära under 5,5 års studier (8) bör kompletteras med att detta kan göra det svårare för läkare att ta till sig poängerna med funktionsmedicin.
För att verka i det funktionsmedicinska paradigmet krävs det en längre vidareutbildning inom det här området. Funmed verkar för att sprida kunskap om hur viktigt det är med adekvat näring för att våra kroppar ska fungera optimalt och utstå de påfrestningar som den västerländska livsstilen ofta medför.

18. Citat Henry Nyhlin: ”Sen finns risken att patienter får en snabb förklaring för sina besvär och köper dyra tillskott. Men i själva verket kanske de har en magtarmsjukdom som de inte söker och får riktig vård och behandling för.”
Vi hade gärna getts tillfälle att bemöta denna kommentar. Alla våra läkare är legitimerade och har erfarenhet av att arbeta på svenska vårdcentraler och sjukhus. Alla patienter som kommer till Funmeds kliniker undersöks inklusive bukpalpation. Hos alla patienter som genomgår våra standardprogram mäts en mängd konventionella blodprover inklusive Hb, vita blodkroppar, trombocyter, leverstatus, njurfunktion, ferritin, CRP, SR, albumin, B12 och järnstatus. Det ger en bra grund för att upptäcka många allvarliga magtarmsjukdomar.
Utöver det mäter vi på alla dessa patienter hos ackrediterade laboratorier flera markörer i avföringen inklusive calprotectin (”golden standard” för att upptäcka inflammatoriska tarmsjukdomar som Crohns och ulcerös kolit, men även cancer). Vi kontrollerar också blod i avföringen, bukspottskörtelfunktion och malabsorptions-markörer och undersöker förekomst av parasiter och mask (mikroskopi och DNA-teknik) och genomför kvantifiering av tarmfloran med hjälp av både odling och PCR (DNA-teknik).
Därför hävdar vi att Funmeds läkare har stora möjligheter att hitta just magtarmsjukdomar som inte diagnostiserats i traditionell sjukvård. Självklart skickar vi patienter med allvarliga magtarmsjukdomar till gastroenterolog eller rekommenderar dem vidare utredning via vårdcentral. Vår inställning är att alla ska utnyttja den skattefinansierade vården så långt det går. Funmeds verksamhet är bara ett komplement som har fler verktyg för att lösa komplexa, kroniska fall och för att arbeta mer uttalat förebyggande.

19. Skribenten skriver: ”Även muntlig information kan vara förbjuden, exempelvis om läkare eller annan personal på Funmeds klinik rekommenderar kosttillskott eller livsmedel med påståenden om att det behandlar eller bota sjukdomar.”
Alla legitimerade läkare i Sverige arbetar under yrkesansvar och enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. (9) Självklart ska en läkare som del i sitt arbete tala med sin patient om stresshantering, sömn, motion, kost, läkemedel och behov av kosttillskott.
Sjukvård är ingen svartvit verksamhet som endast kan baseras på randomiserade kliniska studier. De är bra för att t.ex. studera effekten av ett läkemedel eller näringsämne i en isolerad grupp av människor. Men vi kan aldrig få randomiserade kontrollerade kliniska studier som täcker in och säkerställer effekten och säkerheten för alla kliniska interventioner som används.
Därför gäller det alltid att, i samråd med patienten, hitta den mest effektiva behandlingsvägen som medför minst risk för varje individ. Den evidensbaserade medicinens fader, professor Sacket, skrev redan 1996 i BMJ: ”Evidensbaserad medicin är samvetsgrann, uttrycklig och omdömesgill användning av nuvarande bästa bevis för att fatta beslut om vård av enskilda patienter. Evidensbaserad medicin innebär att integrera individuell klinisk expertis med bästa tillgängliga externa kliniska bevis från systematisk forskning. Med individuell klinisk expertis menar vi den kompetens och bedömning som enskilda kliniker förvärvar genom klinisk erfarenhet och klinisk praxis.” (10)

20. Citat Mats Reimer: ”Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ser genom fingrarna så länge det inte är direkt farligt för patienterna. Man agerar inte om vårdpersonal, som på Funmed, gör sådant som är dyrt och meningslöst.”
Med sådana flagranta påhopp hade vi förväntat oss att få bemöta kritiken. Funmeds utredning är kostsam för patienterna eftersom vi erbjuder dem utökad utredning och vård, mer än vad som är möjligt i traditionell sjukvård. En timme hos en läkare på en skattefinansierad vårdcentral kostar 3 000 kronor och som kund hos Funmed har patienten valt att betala detta ur egen ficka.
Vi betalar våra läkare marknadsmässiga löner. Den största utgiften är dock den unikt breda laboratoriemässiga kartläggningen som möjliggör nya insikter om varför patienten inte mår bra. Funmed har tagit emot över 2 000 patienter som kunnat få bättre förståelse för sitt hälsotillstånd och nya vägar till bättre hälsa. Flertalet som söker sig till vår verksamhet har uttömt alla möjligheter inom den traditionella vården.

Sammanfattningsvis motsäger vi inte att vi har haft otillåtna hälsopåståenden i vår webbshop. Funmeds avsikt är alltid att följa gällande lagstiftning, även om den i sin nuvarande form medför att man inte får lov att informera konsumenten om flera väl belagda fysiologiska funktioner för ett visst kroppseget ämne. De felaktiga ordalydelserna åtgärdades skyndsamt och Miljöförvaltningen har i sin kontrollrapport konstaterat att man inte har några anmärkningar.

Vi välkomnar framöver en saklig debatt på objektiva grunder som innefattar hur vi ska ta oss an det faktum att mer än 80 procent av Sveriges sjukvårdsbudget går till kroniska huvudsakligen livsstilsrelaterade sjukdomar, (11) men där bara 3 procent satsas på prevention. (12)

År 2000 publicerades 500 000 vetenskapliga artiklar i MedLine (PubMed). År 2020 publicerades 1 600 000 vetenskapliga artiklar i MedLine. Det är mycket svårt att hänga med i vad som händer, även för dem som bevakar en mindre del av vetenskapen. Därför krävs det stor ödmjukhet och rejäl research innan man fördömer en verksamhet som pseudovetenskaplig.

Vi tror att Expressen långsiktigt kan vinna på att lämna den agiterande banan och att era läsare är intresserade av att veta mer om den moderna medicinen där man med ett systembiologiskt synsätt (13,14) söker ta reda på vad de bakomliggande orsakerna till sjukdomar och symtom faktiskt är, och vad man själv kan göra åt dem.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>