Nu sänks åldersgränsen för e-tjänsten Journalen till 16 år

Den 1 november sänks åldersgränsen för patienters direktåtkomst till sin journal via nätet från 18 till 16 år.

Att få tillgång till sin patientinformation genom 1177 Vårdguidens e-tjänst Journalen är ett viktigt steg för att stärka delaktigheten i vår vård.

I dag kan vi se journalinformation via nätet från den offentliga vården och från vissa privata vårdgivare, däremot kan man inte se information från förlossningsvården. Patienter inom Psykiatri Skåne kan se delar av journalanteckningar gjorda efter 28 sep 2015. Journaler för barn- och ungdomspsykiatri och rättspsykiatri visas inteidag. Patienter har dock alltid rätt att få ta del av sina journaler i pappersform, efter att uppgifterna i journalen sekretessprövas för att kontrollera att de kan lämnas ut utan att någon tar skada. Framöver kommer ytterligare journalinformation att visas via nätet, exempelvis provsvar, röntgenutlåtanden samt journaler från barn- och ungdomspsykiatri samt rättspsykiatri.

Patientsäkerhet viktigt

Ålderssänkningen genomfördes i övriga landet för ett år sedan. Region Skåne beslutade att vänta med ålderssänkningen att först göra en riskanalys.

– Eftersom en yngre patientgrupp nu får tillgång till sin journal via nätet behövde vi först åtgärda de patientsäkerhetsrisker som framkom i riskanalysen, så att både patienter och medarbetare kan känna sig trygga, säger Peter Adolfsson vid avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning.

Det innebär bland annat att nya mallar och rutiner tagits fram för journalföring vid våld i nära relationer och för att försegla patientens journal eller låsa konto i e-tjänsterna.