​Digitaliseringens potential i svensk sjukvård – en inspirationsdag om eHälsa på Svenska Läkaresällskapet

Hur tar vi till vara digitaliseringen i vården för att skapa en effektiv, kvalitativ, jämlik, säker och etisk vård?

​Digitaliseringens potential i svensk sjukvård – en inspirationsdag om eHälsa på Svenska Läkaresällskapet 1Enligt regeringens och SKLs gemensamma vision ska Sverige 2025 vara ledande i världen i användningen av eHälsa. Denna vision kräver professionens medverkan och frågan är hur den omsätts i praktiken?

– All vård genomsyras nu av digitaliseringen, inte sällan med arbetsmiljöproblem som följd, säger Göran Petersson, ordförande för Svenska Läkaresällskapets eHälsokommitté. Inför SLS årliga inspirationsdag om eHälsa har nationellt ansvariga för eHälsoutvecklingen fått svara på frågor om hur man lever upp till sina planer.

Detta och goda exempel på hur professionen medverkar till effektiva lösningar kommer att diskuteras under dagen som i år samarrangeras av Läkaresällskapets kommittéer för eHälsa, läkemedelsfrågor och säker vård samt delegationer för medicinsk etik och utbildning.

– Att skapa medvetande och kompetens om digitaliseringens möjligheter men också begränsningar, ser Göran Petersson som ett viktigt bidrag för att utvecklingen inom området ska bli så bra och sund som möjligt. Svenska Läkaresällskapets medlemmar vill aktivt bidra till denna utveckling genom att samverka med myndigheter, landsting och företag, gärna genom att uppnå konsensus i olika frågor och sedan verkstad med ordnat införande.

eHälsodagen vänder sig till alla som är intresserade av vidareutvecklingen av en god och säker hälso- och sjukvård.

Tid & plats: torsdagen den 22 mars 2018 kl. 9.00-16.45 i SLS hus på Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm.

Mer information och anmälan: http://www.sls.se/om-oss/aktuellt/kalendarium/ehalsodag–hearing/