Acando/itch tecknar ramavtal med eHälsomyndigheten

Ramavtalet som digital byrå omfattar bland annat strategiskt stöd och rådgivning gällande myndighetens digitala närvaro och tjänster.

Acando/itch tecknar ramavtal med eHälsomyndigheten 1Det innefattar även utveckling av strategi, koncept och utvecklingsinsatser samt löpande stöd inom förvaltning och vidareutveckling av den digitala närvaron i kombination med utbildningsinsatser.

Ramavtalet gäller i två (2) år från tidpunkten för Ramavtalets tecknande, med möjlighet för Beställaren att förlänga avtalet ytterligare ett (1) år i taget två (2) gånger, det vill säga med en maximal avtalstid om fyra (4) år.

Ramavtalet har tillkommit genom upphandling som skett med ett förhandlat förfarande med föregående annonsering enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).