Hem AI Smart automatisering bidrar till effektivare patientmöten och minskad administration

Smart automatisering bidrar till effektivare patientmöten och minskad administration

Publicerat av: Redaktionen

[PARTNER] Visiba grundades 2014 med visionen att bidra till en mer tillgänglig, effektiv och jämlik vård. Genom lanseringen av Red Robin har företaget tagit ett stort kliv mot framtidens vårdsystem, där automatisering med hjälp av artificiell intelligens bidrar till smartare beslutsstöd, minskad administration och effektivare patientmöten.

Smart automatisering bidrar till effektivare patientmöten och minskad administration 2

Red Robin – ett verktyg för automatiserad anamnes och triage. Ger möjligheter för vårdorganisationer att effektivisera delar av vårdprocessen.

Den 13:e november bjöd hälsoteknikföretaget Visiba in till ett officiellt lanseringsevent för Red Robin – ett verktyg för automatiserad anamnes och triage. Verktyget används redan skarpt inom primärvården i flera regioner, men genom lanseringseventet gavs möjligheten att presentera lösningen för en bredare publik.

Genom Red Robin skapas helt nya och unika möjligheter för vårdorganisationer att effektivisera delar av vårdprocessen från initial vårdrelaterad anamnes till hänvisning av patienter till rätt vårdresurs och vårdnivå. För patienten innebär verktyget att hen i lugn och ro kan påbörja sin vårdkontakt istället för att behöva svara på frågor under ett tidsbegränsat möte med en vårdutövare.

Steget mot en mer automatiserad digital integration inom vården är på flera sätt både ett naturligt och framför allt nödvändigt steg. Befolkningen i Sverige blir allt äldre vilket under en längre tid ökat belastningen på vården rent generellt, något som blivit än mer påtagligt under pandemin.

Tittar vi på hur mycket tid varje patient får i snitt och hur effektiv denna tid verkligen är så ser vi ganska snabbt att en stor del av tiden går åt att till samla in patientens besvär och sjukdomshistorik. Detta resulterar i att tiden som vårdpersonalen aktivt kan jobba med att hitta lösningar på dessa symptom delvis blir begränsad. Dessutom saknas både resurser och kapacitet för att öka denna tid eller ta in ytterligare personal för att hantera situationen.

Då denna problematik inte kommer att bli bättre av sig själv så måste vården titta på alternativa kompletterande lösningar som både är smarta, skalbara och framtidssäkrade och som dessutom accepteras av såväl patienter som vårdutövare. Grunden i denna nya vårdframtid ligger i en AI-baserad, automatiserad process som på ett säkert vis kan genomföra en primär anamnes för att på detta sätt frigöra tid för en mer effektiv behandling.

En annan fördel med ett automatiserat system är att patienten direkt kan hänvisas/guidas till rätt vårdutövare, en vårdutövare som har den kompetens som behövs. På detta sätt besparas patienterna från att behöva besöka flera instanser innan de kommer rätt samtidigt som respektive vårdutövares tid utnyttjas på effektivast vis.

Lyckobringaren har gjort avstamp

Smart automatisering bidrar till effektivare patientmöten och minskad administration 3

Erica Bonns – Head of Medical Visiba Care

Red Robin är utvecklat för att användas i digifysiska hälso- och sjukvårdsflöden. Namnet, som på svenska betyder rödhake, symboliserar lyckobringare, beskyddare och omhändertagare, karaktärsdrag som väl passar in på den vård som behöver bedrivas både idag och i framtiden.

Men en bas i avancerad AI-teknik guidar Red Robin, via en initial öppen fråga, patienten till rätt plats i vårdkedjan samtidigt som tjänsten ger stöd till vårdpersonalen vid medicinska bedömningar i första linjens vård. För att förstå det hela än bättre och även se skillnaderna jämfört med alternativa modeller så tar vi hjälp av Erica Bonns, barnläkare och medicinskt ansvarig på Visiba.

”Olika former av digitala hjälpmedel har funnits inom vården i flera år men dessa har varit förhållandevis statiska och bara inriktade mot ett område eller en del. För att denna form av digitalisering verkligen ska ta avstamp och bli det hjälpmedel som tekniken har förutsättning av vara så behöver vi en lösning som både är bredare och djupare. Det är här som Red Robin verkligen gör skillnad. Vår lösning är helt flexibel och kan skalas och byggas ut helt efter de behov som finns. Däremot så måste detta ske via små steg där vi i alla led kan validera respektive område och garantera säkerheten för både patienter och att de data som samlas in, berättar Erica”

”Genom att Red Robin bygger på ett sannolikhetsbaserat nätverk, istället för en statisk trädstruktur som de flesta alternativa modellerna, gör att vi når vi en unik flexibilitet som har en högre träffsäkerhet med mindre risk för fel. AI motorn som ligger bakom kan även under resans gång byta spår om frågorna leder fram till en mer trolig bedömning. Exempelvis kan en magsmärta vara en åkomma som baseras på ett psykologiskt tillstånd”

”Ytterligare en fördel med vår plattform är att vi enkelt kan lägga på annan data och andra hälsoprofiler eller även lägga till andra parametrar. Vi använder bland annat en bildanalys baserad på bilder som patienten tar för att föra in ytterligare en parameter för en bättre helhetsbedömning, tillägger Erica”

Patientsäkerhet ligger alltid först

Att befolkningen blir all äldre och vårdbehovet kontinuerligt ökar samtidigt som vårdens resurser blir allt knappare är ett vedertaget problem. För att vi ska kunna bibehålla en hög vårdkvalitet så kommer AI att spela en avgörande roll. Men för att den nya tekniken ska fungera optimalt och vara en minst lika pålitlig källa som den traditionella vården måste patientsäkerheten vara ledstjärnan i utvecklingen. Detta gäller både datahantering och utfall.

I det senare fallet så ser vi styrkan i Red Robins mer öppna och flexibla system där den automatiserade utfrågningen blir mer personifierad och baserad på varje patients unika profil och mående. Dessutom erbjuder verktyget inte bara binära svarsalternativ. Många frågor baseras istället på skalor vilket ger en mer nyanserad bild.

”Red Robin ska inte ses som ett fristående verktyg utan som ett stödsystem för att avlasta vården. I slutändan så är det alltid en legitimerad läkare eller sjuksköterska som gör den sista bedömningen och ger rådet. Men tack vare Red Robin så skapar vi en mer dynamisk lösning där vi i snitt kapar tiden till en anamnes från 90 till 30 sekunder, dessutom får vi en anamnes som oftast är mer korrekt jämfört med traditionella bedömningar”

”Detta beror till viss del på plattformens uppbyggnad men även till viss del på att patienten kan sitta hemma i lugn och ro och svara på frågorna utan att behöva känna stress eller press samt att vi även via denna lösning kan komma från mycket av de missförstånd som ibland kan uppkomma under en vanlig dialog”

”Sist men inte minst så finns även en mycket viktig aspekt i jämnheten från ett AI baserat system. För oavsett hur duktig en sjuksköterska eller läkare är så är de människor med bättre och sämre dagar. Dagar som dessutom till och från kan vara mycket långa vilket kan leda till att all bedömning inte blir optimal. Ett AI drivet system som Red Robin har inga dåliga dagar eller sämre tider på dygnet utan presterar alltid på topp, dygnet runt 365 dagar om året.
Systemet har en grund baserad på statiskt och fakta från vården vilket kompletteras med senaste rön från experter. På detta sätt skapas ett tredimensionellt system där varje algoritm i Red Robin väger in all fakta och har validerats samt kontrollerat i flera nivåer och där varje led enkelt kan backups upp med ett stöd från sjuksköterskor eller läkare. För att sedan knyta samman säcken så avslutas sedan processen av en mänsklig slutvalidering.

Det vill säga: Vi skapar algoritmer för en AI-motor som i sin tur samlar in data vilken vi kan validera. På detta sätt skapas en holistisk syn som inte bara är svart-vid, berättar Erica”

Regional koppling

Visiba har sitt huvudkontor i Göteborg och grundades utifrån den starka övertygelsen att digitaliseringen är oundviklig om vården ska kunna erbjuda en jämlik, kvalitativ och säker vård i framtiden. Ganska tidigt var man även på det klara med att för att detta ska blir möjligt så måste både personal och tilltänkta digitala lösningar ta hänsyn till olika regioners olika förutsättningar.

Tar vi som exempel en patient i Stockholm som använder Red Robin så skulle denna individ vid behov troligen kunna erbjudas många alternativa vårdgivare inom en nära omgivning. Om däremot samma patient bodde i låt säga Kvikkjokk i norra Sveriges skogar så skulle dessa alternativ vara mer begränsade och med största sannolikhet innebära längre resor vilket i sin tur ställer större krav på att den grundläggande anamnesen är korrekt.

”Om det är något som jag lärt mig under alla mina år som läkare så är det att vi alla har olika sätt att jobba på och att lokala förutsättningar varierar kraftigt inom landet och mellan regionerna. Detta är även en av primära anledningarna till att mitt team är utspridda över hela Sverige för det är få personer som känner till sin egen region så bra som de som bor och jobbar på plats, säger Erica”

”Plattformen är dessutom extremt flexibel och kan mycket enkelt integreras med i princip samtliga av regionernas, och privata aktörers befintliga system och på samma sätt så kan vissa delar anpassas och optimeras efter de tjänster som respektive vårdgivare ger. Detta ger alla samma stomme men med olika tillägg”

”Ytterligare en mycket stor fördel med Red Robin är att inlärningströsklen är mycket låg. Då mer eller mindre alla i Sverige idag använder olika former av mobila enheter så är gränssnittet mycket familjärt och omedelbart att komma igång med, vilket är extra viktigt under rådande pandemi. Tack vare att vi fortlöpande vidareutvecklar plattformen med allt fler och bredare diagnoser så får vi en lösning som är i konstant utveckling och med mera data, får vi bättre insyn och kan fortsätta att göra både bedömningar och analyser bättre och bättre med kortare väg till rätt vård av rätt vårdinstans med minimalt arbete för både patient och sjukvård”

”Så för att kort sammanfatta vad Red Robin är så skulle jag säga att det är en automatiserad, mänskligt kontrollerad, tidsbesparande första digitalt baserad anamnes och triage som tack vare en AI baserad motor alltid presterar på topp dygnet runt och som med tiden kommer att vara en avgörande faktor för att vården ska kunna ge korrekt vård vid rätt tillfälle till hela vår befolkning utan att behöva tumma på kvalité, avslutar Erica”

För ytterligare information om Red Robin besök: https://www.visibacare.com/sv/red-robin/

Vill du att Visiba Care kontaktar dig, besök: https://www.visibacare.com/sv/red-robin/#kontakta-oss

FAKTARUTA 1:

Fördelar för patienten

 • Patienten kan initiera vårdkontakt oavsett tid eller plats.
 • Patienten hänvisas direkt till rätt vårdnivå, yrkeskategori och mötesform.
 • Patientens kunskap om sitt tillstånd tillvaratas inför bedömningen.
 • Patienten får en högre kvalitet i mötet med vården genom standardiserad process.
 • Patientvänligt genom lättförståeliga och relevanta frågor som kan besvaras i lugn och ro.
 • Patienten slipper återupprepa sig vid förnyade vårdkontakter.
 • Patienten möts alltid av samma professionalism tack vare den AI baserade motorn

FAKTARUTA 2:

Fördelar för vårdpersonalen

 • Vårdpersonalen möter de patienter som de kan och bör behandla.
 • Vårdpersonalen kan fokusera på sitt egentliga uppdrag genom mindre dokumentation.
 • Mötet med patienten blir effektivare och mer fokuserat genom att vårdutövaren får en sammanställning av frågor och svar inför besöket.
 • Vårdpersonalen kan följa upp hur och varför slutsatser har dragits vid preliminär diagnos och val av vårdnivå i patientärendet.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>